REGULAMIN SKLEPU

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin sklepu internetowego (zwanego dalej Sklepem) znajdującego się na stronie internetowej sklep.aaoo.pl (zwanej dalej Stroną internetową) określa prawa i obowiązki Stron w zakresie korzystania i świadczenia usług drogą elektroniczną, a także zasady składania zamówień na usługi dostępne na stronie internetowej sklep.aaoo.pl, uruchomienia zamówionych usług Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny utrzymania usługi, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Właścicielem Sklepu (zwanym dalej Sprzedawcą) jest Cyfryzacja Sp. z o.o., ul. Kalinowskiego 8/51, 15-875 Białystok, NIP: 5423390212, REGON: 38513906000000, Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000817438, Kapitał zakładowy 5000 zł.

3. Za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż usług (zwanych dalej Usługami), których prowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne w myśl przepisów prawa polskiego.

4. Sprzedaż Usług, o których mowa w ust. 3 prowadzona jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Prawidłowe korzystanie ze strony internetowej Sklepu oraz korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep wymaga, z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 8 poniżej, zastosowania przez system informatyczny Kupującego przeglądarek internetowych Firefox 19.x, Chrome 25.x MSIE 9.x MSIE 8.x, Opera 12.x. Ponadto konieczne jest posiadanie przez Kupującego czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej oraz numeru NIP.

6. W związku z korzystaniem ze strony internetowej Sklepu lub korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Klientowi nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności treści mogących wprowadzać w błąd, obraźliwych oraz mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.

7. Klientem sklepu może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka, organizacja, instytucja lub inna osoba reprezentująca dowolną formę działalności gospodarczej.

 

§ 2. Zawarcie umowy sprzedaży usługi

1. Informacje o Usługach zamieszczone na Stronie internetowej, a w szczególności ich opisy, właściwości oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 i nast. Kodeksu cywilnego.

2. Sprzedawca, w szczególności, zastrzega sobie prawo do:

1) zmiany oferty Sklepu,

2) zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie Sklepu,

3) przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

3. W celu przeglądania oferty Sklepu oraz dokonania wyboru Usług nie jest wymagana rejestracja na Stronie internetowej Sklepu.

4. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Kupujący akceptuje Regulamin w szczególności poprzez złożenie zamówienia.

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta

 

§ 3. Składanie zamówień

1. W celu skutecznego złożenia zamówienia Usługi, Kupujący zobowiązany jest prawidłowo wypełnić, znajdujący się na Stronie internetowej Sklepu, formularz zamówienia i przesłać go Sprzedawcy, za pomocą środków porozumiewania się na odległość. W formularzu zgłoszeniowym Kupujący zobowiązany jest podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, a w szczególności NIP, e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz dane do faktury. Przez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego należy rozumieć wypełnienie wszystkich jego rubryk oraz podanie danych zgodnych ze stanem rzeczywistym.

3. Sprzedawca potwierdzi Kupującemu za pomocą poczty elektronicznej fakt otrzymania zamówienia, przy czym potwierdzenie to nie stanowi potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji, tym samym w momencie potwierdzenia Kupującemu faktu otrzymania zamówienia nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

4. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po weryfikacji płatności przez Sprzedawcę. Następnie zostanie udostępniony Kupującemu plik cyfrowy do pobrania i samodzielnego zainstalowania. Do pliku dołączona jest instrukcja oraz pliki pomocnicze.

5. Do zawarcia umowy sprzedaży Usługi wskazanej w zamówieniu dochodzi z chwilą przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji.

§ 4. Cena

1. Ceny Usług podane na Stronie internetowej Sklepu i mają charakter wiążący od chwili przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji.

2. Wszystkie ceny Towarów, znajdujące się na Stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich. Sprzedawca jest zwolniony z podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy o VAT, w związku z tym do ceny nie będzie doliczony taki podatek.

 

§ 5. Realizacja usługi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

1. Po wykupieniu przez Kupującego abonamentu na hosting strony internetowej, Sprzedawca zapewnia działanie strony internetowej przez czas wykupienia abonamentu przez Klienta.

2. W miesiąc poprzedzający zakończenie okresu abonamentowego Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ewentualnego przedłużenia usługi na kolejny okres abonamentowy.

3. Usługa zostanie zrealizowana w 24 godziny od otrzymania płatności i formularza. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu jeżeli czas realizacji przypadnie na dzień wolny lub świąteczny. W tym czasie sprzedawca umieści wiadomość w widocznym miejscu strony internetowej Sklepu.

 

§ 6. Sposób realizacji Usługi poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1. Nie realizujemy zamówień poza terytorium Rzeczypospolitej Polski.

 

§ 7. Formy płatności

1. Płatności za zakupioną Usługę można dokonać wykonując przelew na wskazany przez Sprzedawcę nr konta bankowego. Jako tytuł przelewu należy podać nr „NIP” lub numer zamówienia.

2. Płatność za zakupioną Usługę można dokonać za pośrednictwem systemu płatności natychmiastowych DotPay.

 

§ 8. Bezpieczeństwo transakcji

1. Płatność natychmiastowa jest bezpieczna dzięki specjalizującej się w tym zakresie firmie DotPay. System jest rozwiązaniem autorskim, w którym szczególny nacisk położono na bezpieczeństwo i poufność danych powierzanych przez Kupującego.

 

§ 9. Odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 287) jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Zaś kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

2. Sprzedawca nie potrąci kwoty wyższej niż 112,30 zł

3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy w trybie ust. 1 powyżej może zostać zrealizowane przez Kupującego w ciągu 14 dni od zakupu usługi poprzez złożenie oświadczenia na piśmie i przesłanie go pocztą na adres: ul. Kalinowskiego 8/51, 15-875 Białystok. Nie ma możliwości przesłania oświadczenia drogą elektroniczną.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje Kupującemu (Konsumentowi) w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5. Po otrzymaniu oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, w przypadku skutecznego odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży, zwrot wszystkich kwot uiszczonych przez Kupującego z tytułu umowy sprzedaży następuje w sposób podany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży, niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. W przypadku nie wskazania przez Kupującego sposobu zwrotu kwoty, Sprzedawca dokona zwrotu kwoty przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Kupujący.

6. W przypadku nieskutecznego odstąpienia przez Kupującego od umowy zawartej na odległość (oświadczenie złożone po upływie terminu lub naruszające inne postanowienia niniejszego regulaminu), usługa jest utrzymywana do czasu wykupionego abonamentu.

 

§ 10. Postępowanie reklamacyjne w razie niezgodności Usługi z umową

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za niezgodność Usługi z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27-07-2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje z tytułu niezgodności Usługi z umową sprzedaży można składać w formie pisemnej.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie terminu zauważenia wady, dane Kupującego oraz uzasadnienie reklamacji.

4. Pismo reklamacji należy przesłać na następujący adres: Cyfryzacja Sp. z o.o., ul. Kalinowskiego 8/51, 15-875 Białystok z dowodem opłaty usługi i informacją o przyczynach reklamacji.

5. W siedzibie Sprzedawcy nie dokonuje się zwrotów pieniężnych.

6. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z dnia 5 września 2002 r.) Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych liczonych od daty doręczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru.

7. Sprzedawca informuje, iż nie dokonuje wymiany Usługi na inną Usługę z oferty.

8. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca kieruje na adres Konsumenta podany podczas rejestracji lub podczas składania zamówienia, o ile co innego nie wynika z treści reklamacji.

§ 12. Ochrona danych i Polityka prywatności

1. Informacje dotyczące polityki prywatności i ochrony danych znajdują się w zakładce: Polityka prywatności – znajdującej się na stronie Sklepu pod adresem: http://sklep.aaoo.pl/polityka-prywatnosci/