UMOWA świadczenia usługi związanej z działalnością portali internetowych

zawarta na odległość, pomiędzy spółką Cyfryzacja Sp. z o.o., ul. K. Kalinowskiego 8/51, 15-875 Białystok, NIP: 542-339-02-12, REGON: 38513906000000, KRS: 0000817438 zwanym w treści Umowy ZLECENIOBIORCĄ, a ZLECENIODAWCĄ, który podał swoje dane do umowy poprzez elektroniczny formularz, znajdujący się pod adresem internetowym: https://sklep.aaoo.pl/zamowienie/

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez ZLECENIOBIORCĘ usług na rzecz

ZLECENIODAWCY.

2. Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie wykonywany przy niezbędnej pomocy

udzielonej przez ZLECENIODAWCĘ.

3. Przedmiot umowy nie jest wykonywany pod kierownictwem ZLECENIODAWCY.

§ 2

1. Usługa, która jest przedmiotem umowy zostanie wykonana w terminie wskazanym w wybranej przez ZLECENIODAWCĘ ofercie

2. Jeżeli przedmiotem umowy jest Strona internetowa, to termin liczony jest od dostarczenia przez zamawiającego wszystkich materiałów niezbędnych do stworzenia tej strony internetowej.

§ 3

1. Zakres zadań ZLECENIOBIORCY został wymieniony w punkcie „Usługa zawieraw wybranej przez ZLECENIODAWCĘ ofercie.

2. Obowiązki ZLECENIOBIORCY wynikające z niniejszej umowy będą wykonywane przez niego osobiście lub przez osobę trzecią przez niego wskazaną.

3. ZLECENIOBIORCA ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym powierzył wykonanie na rzecz ZLECENIODAWCY poszczególnych czynności.

4. Z uwagi na właściwy przepływ informacji pomiędzy stronami ZLECENIOBIORCA jest zobowiązany do informowania w godzinach pracy biura ZLECENIODAWCY o stanie wykonania przedmiotu umowy każdorazowo na życzenie ZLECENIODAWCY .

§ 4

Strony ustalają następujący zakres obowiązków ZLECENIODAWCY:

1a. Jeżeli przedmiotem umowy jest Strona internetowa, to ZLECENIODAWCA obowiązany jest udostępnić ZLECENIOBIORCY informacji niezbędnych do wykonywania niniejszej umowy, tj.

  • Jakie zakładki będą na stronie (np. o firmie, kontakt, oferta itd.)
  • Co ma znajdować się w tych zakładkach (np. teksty, zdjęcia, grafiki)
  • Czy ZLECENIOBIORCA ma się wzorować na jakichś stronach czy tworzyć całość wedle własnej koncepcji

2. uiszczenie kosztów związanych z wykonaniem usługi

§ 5

1. ZLECENIODAWCA zapłaci ZLECENIOBIORCY wynagrodzenie wskazane w wybranej przez ZLECENIODAWCĘ ofercie.

2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone z góry.

3. ZLECENIODAWCA przekaże wynagrodzenie oraz doliczony podatek poprzez elektroniczny moduł płatności: Przelewy24 lub bezpośrednio na konto ZLECENIOBIORCY: 69 1090 2590 0000 0001 4406 0245 (Bank Santander).

§ 6

1. Umowa może być rozwiązana, na piśmie przez każdą ze stron ze skutkiem natychmiastowym

2. Jeżeli ZLECENIODAWCA rozwiąże umowę, a ZLECENIOBIORCA nie rozpoczął jeszcze prac nad wykonaniem umowy, to wynagrodzenie zostanie zwrócone ZLECENIODAWCY w całości.

3. Jeżeli ZLECENIODAWCA rozwiąże umowę, a ZLECENIOBIORCA rozpoczął już prace nad wykonaniem umowy, to wynagrodzenie zostanie zwrócone ZLECENIODAWCY pomniejszone o ilość dni wykonanych prac.

§ 7

1. Jeżeli przedmiotem umowy jest Strona internetowa, to ZLECENIODAWCA ma prawo do zgłoszenia poprawek tyle razy, ile wskazane zostało w wybranej przez ZLECENIODAWCĘ ofercie.. ZLECENIOBIORCA wykona je pod warunkiem, że są techniczne możliwości do ich wykonania.

2. Poprawki są usługą dodatkową, którą ZLECENIOBIORCA wykona nieodpłatnie w ramach wynagrodzenia tej umowy.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia będą poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego dla ZLECENIODAWCY lub ZLECENIOBIORCY.

§ 10

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

§ 11

1. Umowa zawarta na odległość NIE WYMAGA PODPISU. Potwierdzeniem jej zawarcia jest opłata zamówienia.

2. ZLECENIODAWCA prześle ZLECENIOBIORCY elektroniczne potwierdzenie zawarcia umowy

Twój koszyk aktualnie jest pusty.

Wróć do sklepu